Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

http://www.muzeumopatowek.pl

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

Data publikacji strony internetowej 19.10.2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji 22.12.2022

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Dolat

dzialhistorii@muzeumopatowek.pl"

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu

+48 62 7618054.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Muzeum Historii Przemysłu, ul. Kościelna 1, 62 – 860 Opatówek.

Do budynku muzeum prowadzi jedno wejście  od ul. Kościelnej 1. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach brak  podjazdu dla wózków oraz windy dla osób niepełnosprawnych. Po zgłoszeniu wcześniejszym nr tel. 62 7618626

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15. 30, jest możliwe wejście z ominięciem schodów.

Kasa biletowa znajduje się po prawej stronie od wejścia, po lewej znajduje się portiernia ochrony, gdzie należy zgłosić chęć zwiedzania muzeum lub uzyskania informacji.

Dla osób na wózkach dostępne są wystawy pt. :„XIX wieczne napędy, wynalazcy, pracujące maszyny”, „Ceramika XIX - XXI wiek”, „Dawna maszynownia fabryczna”, „Drukarnia - pracownia czerpania papieru”.W budynku są 2 windy: towarowo – osobowa o wymiarach 320 x 200 cm. Wejście 200 cm. i osobowa o wymiarach 103 x 80 cm, wejście szer. – 75 cm. Windą towarowo - osobową można wjechać oprócz wymienionych, na wystawy pt.:„Przemysł w Kaliskiem w Okresie Industrializacji Ziem Polskich XIX w.”,„Fortepiany firm polskich XIX i XX w.”,„Zabytkowe maszyny dziewiarskie, pomocnicze, bonneterie, projekty dzianin ASP w Łodzi”, „Laboratorium przemysłowe”. Skorzystanie z windy towarowo – osobowej wymaga wcześniejszego zgłoszenia 3 dni przed chęcią skorzystania pod nr tel.62 7618626 w godzinach pracy muzeum. Windą osobową można dotrzeć do wszystkich wystaw i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia. na wszystkie. W wejściach do sal wystawowych są progi i nierówności poziomów. Korytarz do wystawy pt.:„Drukarnia - pracownia czerpania papieru” o szerokości 89 cm. Pozostałe wystawy posiadają wejścia o szerokości 120 cm.

Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe dla gości niepełnosprawnych są możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym 3 dni przed chęcią skorzystania pod   nr tel. 62 7618626 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15. 30. Istnieje też możliwość skorzystania z biblioteki muzealnej wejście o szerokości 90 cm. po zgłoszeniu telefonicznym 3 dni przed chęcią skorzystania pod nr tel. 62 7618626 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15. 30.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
108KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑01‑2023 12:46:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive